VB.NET ile Port Açmak


Yazımız en son 11 Eylül 2015 tarihinde güncellenmiş ve 204 defa okunmuş.

VB.NET ile port açmak istediğimizde, aşağıdaki gibi bir yol izleriz. Portlar yerel ve uzak olmak üzere iki kısımda incelenirse, bizim açacağımız portlar yerel kısmında yani kullanıcı (client) tabanlı olacak.

Aşağıdaki kod dizininin çalışabilmesi için NetFwTypeLib kütüphanesini projenize Import etmeyi unutmayın.

Imports NetFwTypeLib 'COM Component'in eklendiği kısım

Dim ManagerTipi As Type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr", True)
Dim Manager As INetFwMgr = Activator.CreateInstance(mgrType)

Dim PortTipi As Type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwOpenPort", True)
Dim Port As INetFwOpenPort = Activator.CreateInstance(portType)

Port.Name = "test" 'Port Adı
Port.Protocol = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP 'Port Protokolü
Port.Port = 1234 'Port Numarasa

Port.Scope = NET_FW_SCOPE_.NET_FW_SCOPE_ALL
'Port.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_.NET_FW_IP_VERSION_V4 'Varsayılan

Manager.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Add(port)

Takıldığınız bir yer mi var? Bana yazın.