VB.NET ile Video Kaydeden Program Yapıyoruz


Yazımız en son 31 Ağustos 2015 tarihinde güncellenmiş ve 255 defa okunmuş.

Bu yazımızda, vb.net & visual basic ile video kaydeden program yapıyoruz. Bizi fazla yormayacak olan bu küçük yazılımla ister bağlı aygıtlardan video kaydedebilir, istersek anlık resim çekebiliriz.

İhtiyacımız olanlar;

  • 1 adet Visual Studio yazılımı
  • 1 adet form
  • 3 adet buton
  • 1 adet listbox
  • 1 adet picturebox

Bu listedekiler işimizi görecek. Ek olarak projeye import edeceğimiz bileşenimiz ise InteropServices.

Ve gelelim kodlarımıza. Tamamı şu şekilde;

 Imports System.Runtime.InteropServices Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form #Region " Windows Form Designer generated code " Public Sub New() MyBase.New() 'Bu çağrı form designer için gerekli. InitializeComponent() 'Çağrıdan sonra ek  bileşen varsa başlatalım End Sub 'Form bileşen listesini güncellemeye zorlasın Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) If disposing Then If Not (components Is Nothing) Then components.Dispose() End If End If MyBase.Dispose(disposing) End Sub 'Required by the Windows Form Designer Private components As System.ComponentModel.IContainer 'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer 'It can be modified using the Windows Form Designer. 'Do not modify it using the code editor. Friend WithEvents picCapture As System.Windows.Forms.PictureBox Friend WithEvents lstDevices As System.Windows.Forms.ListBox Friend WithEvents lblDevice As System.Windows.Forms.Label Friend WithEvents btnStart As System.Windows.Forms.Button Friend WithEvents btnSave As System.Windows.Forms.Button Friend WithEvents btnStop As System.Windows.Forms.Button Friend WithEvents sfdImage As System.Windows.Forms.SaveFileDialog <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() Me.picCapture = New System.Windows.Forms.PictureBox() Me.lstDevices = New System.Windows.Forms.ListBox() Me.lblDevice = New System.Windows.Forms.Label() Me.btnStart = New System.Windows.Forms.Button() Me.btnSave = New System.Windows.Forms.Button() Me.btnStop = New System.Windows.Forms.Button() Me.sfdImage = New System.Windows.Forms.SaveFileDialog() CType(Me.picCapture, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit() Me.SuspendLayout() ' 'picCapture ' Me.picCapture.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D Me.picCapture.Location = New System.Drawing.Point(208, 24) Me.picCapture.Name = "picCapture" Me.picCapture.Size = New System.Drawing.Size(256, 272) Me.picCapture.TabIndex = 0 Me.picCapture.TabStop = False ' 'lstDevices ' Me.lstDevices.Location = New System.Drawing.Point(8, 55) Me.lstDevices.Name = "lstDevices" Me.lstDevices.Size = New System.Drawing.Size(184, 238) Me.lstDevices.TabIndex = 1 ' 'lblDevice ' Me.lblDevice.Location = New System.Drawing.Point(8, 32) Me.lblDevice.Name = "lblDevice" Me.lblDevice.Size = New System.Drawing.Size(184, 16) Me.lblDevice.TabIndex = 2 Me.lblDevice.Text = "Kullanılabilir Aygıtlar" Me.lblDevice.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter ' 'btnStart ' Me.btnStart.Location = New System.Drawing.Point(20, 320) Me.btnStart.Name = "btnStart" Me.btnStart.Size = New System.Drawing.Size(112, 32) Me.btnStart.TabIndex = 3 Me.btnStart.Text = "Kamerayı Başlat" ' 'btnSave ' Me.btnSave.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles) Me.btnSave.Location = New System.Drawing.Point(348, 320) Me.btnSave.Name = "btnSave" Me.btnSave.Size = New System.Drawing.Size(112, 32) Me.btnSave.TabIndex = 4 Me.btnSave.Text = "Resim Çek" ' 'btnStop ' Me.btnStop.Location = New System.Drawing.Point(184, 320) Me.btnStop.Name = "btnStop" Me.btnStop.Size = New System.Drawing.Size(112, 32) Me.btnStop.TabIndex = 5 Me.btnStop.Text = "Kamerayı Durdur" ' 'sfdImage ' Me.sfdImage.FileName = "Webcam1" Me.sfdImage.Filter = "Bitmap|*.bmp" ' 'Form1 ' Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13) Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(480, 382) Me.Controls.Add(Me.btnStop) Me.Controls.Add(Me.btnSave) Me.Controls.Add(Me.btnStart) Me.Controls.Add(Me.lblDevice) Me.Controls.Add(Me.lstDevices) Me.Controls.Add(Me.picCapture) Me.Name = "Form1" Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen Me.Text = "Video Kaydı" CType(Me.picCapture, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit() Me.ResumeLayout(False) End Sub #End Region Const WM_CAP As Short = &H400S Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = WM_CAP + 10 Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = WM_CAP + 11 Const WM_CAP_EDIT_COPY As Integer = WM_CAP + 30 Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Integer = WM_CAP + 50 Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = WM_CAP + 52 Const WM_CAP_SET_SCALE As Integer = WM_CAP + 53 Const WS_CHILD As Integer = &H40000000 Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000 Const SWP_NOMOVE As Short = &H2S Const SWP_NOSIZE As Short = 1 Const SWP_NOZORDER As Short = &H4S Const HWND_BOTTOM As Short = 1 Dim iDevice As Integer = 0 ' Current device ID Dim hHwnd As Integer ' Handle to preview window Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _ (ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, _ <MarshalAs(UnmanagedType.AsAny)> ByVal lParam As Object) As Integer Declare Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Integer, _ ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, _ ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer Declare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hndw As Integer) As Boolean Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" _ (ByVal lpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Integer, _ ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, _ ByVal nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, _ ByVal nID As Integer) As Integer Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" (ByVal wDriver As Short, _ ByVal lpszName As String, ByVal cbName As Integer, ByVal lpszVer As String, _ ByVal cbVer As Integer) As Boolean Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load LoadDeviceList() If lstDevices.Items.Count > 0 Then btnStart.Enabled = True lstDevices.SelectedIndex = 0 btnStart.Enabled = True Else lstDevices.Items.Add("No Capture Device") btnStart.Enabled = False End If btnStop.Enabled = False btnSave.Enabled = False picCapture.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage End Sub Private Sub LoadDeviceList() Dim strName As String = Space(100) Dim strVer As String = Space(100) Dim bReturn As Boolean Dim x As Integer = 0 ' ' Load name of all avialable devices into the lstDevices ' Do ' '   Get Driver name and version ' bReturn = capGetDriverDescriptionA(x, strName, 100, strVer, 100) ' ' If there was a device add device name to the list ' If bReturn Then lstDevices.Items.Add(strName.Trim) x += 1 Loop Until bReturn = False End Sub Private Sub OpenPreviewWindow() Dim iHeight As Integer = picCapture.Height Dim iWidth As Integer = picCapture.Width ' ' Open Preview window in picturebox ' hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 640, _ 480, picCapture.Handle.ToInt32, 0) ' ' Connect to device ' If SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, iDevice, 0) Then ' 'Set the preview scale ' SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_SCALE, True, 0) ' 'Set the preview rate in milliseconds ' SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0) ' 'Start previewing the image from the camera ' SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, True, 0) ' ' Resize window to fit in picturebox ' SetWindowPos(hHwnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, picCapture.Width, picCapture.Height, _ SWP_NOMOVE Or SWP_NOZORDER) btnSave.Enabled = True btnStop.Enabled = True btnStart.Enabled = False Else ' ' Error connecting to device close window ' DestroyWindow(hHwnd) btnSave.Enabled = False End If End Sub Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click iDevice = lstDevices.SelectedIndex OpenPreviewWindow() End Sub Private Sub ClosePreviewWindow() ' ' Disconnect from device ' SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, iDevice, 0) ' ' close window ' DestroyWindow(hHwnd) End Sub Private Sub btnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStop.Click ClosePreviewWindow() btnSave.Enabled = False btnStart.Enabled = True btnStop.Enabled = False End Sub Private Sub btnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click Dim data As IDataObject Dim bmap As Image ' ' Copy image to clipboard ' SendMessage(hHwnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0) ' ' Get image from clipboard and convert it to a bitmap ' data = Clipboard.GetDataObject() If data.GetDataPresent(GetType(System.Drawing.Bitmap)) Then bmap = CType(data.GetData(GetType(System.Drawing.Bitmap)), Image) picCapture.Image = bmap ClosePreviewWindow() btnSave.Enabled = False btnStop.Enabled = False btnStart.Enabled = True If sfdImage.ShowDialog = DialogResult.OK Then bmap.Save(sfdImage.FileName, Imaging.ImageFormat.Bmp) End If End If End Sub Private Sub Form1_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing If btnStop.Enabled Then ClosePreviewWindow() End If End Sub End Class 

Programımızın görüntüsü şu şekilde olacaktır;

VB.NET ile Video Kaydeden Program Yapıyoruz

Takıldığınız bir yer mi var? Bana yazın.

Fatih M. BAŞARAN